• تعریف هزینه سرمایه

تعریف هزینه سرمایه

سرمایه :

سرمایه پولی است که کسب‌وکارها برای تامین هزینه فعالیت‌هایشان به آن نیاز دارند. هزینه سرمایه همان اجاره یا نرخ بهره است؛ هزینه‌ای است که کسب‌وکارها برای تامین منابع مالی باید بپردازند.

سرمایه کسب‌وکارهای بسیار کوچک ممکن است صرفا اعتبار تامین‌کننده‌ای باشد که به آن متکی هستند. برای کسب‌وکارهای بزرگ‌تر، سرمایه ممکن است اعتبار تامین‌کننده، وام و بدهی‌های بلندمدت یا بدهکاری‌های شرکت باشد. در شرکت‌های عام یا شرکت‌هایی که سرمایه‌گذارانی دارند، سرمایه شامل سهام عادی شرکت هم می‌شود. سایر حساب‌های سهام عبارتند از سود انباشته، سرمایه پرداخت‌شده و شاید سهام ممتاز.

هزینه سرمایه چیست :

هزینه سرمایه همان هزینه‌‌ای است که شرکت برای تامین منابع مالی می‌پردازد. اگر شرکت فقط از بدهی‌های جاری و وام بلندمدت برای تامین هزینه فعالیت‌هایش استفاده کند، در واقع از وام استفاده کرده و هزینه سرمایه معمولا نرخ بهره‌ی آن وام است.

در شرکت‌های عام که سرمایه‌گذارانی دارند، بحث هزینه سرمایه پیچیده‌تر می‌شود. اگر شرکت فقط از منابع مالی‌ استفاده کند که سرمایه‌گذاران تامین کرده‌اند، هزینه سرمایه همان هزینه‌ فروش سهام است. معمولا این نوع شرکت‌ها بدهی دارند، اما با تامین مالی از طریق فروش سهام یا پولی که سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند هم می‌چرخند. در این صورت، هزینه سرمایه همان هزینه وام و هزینه سهام است. ترکیب «تامین مالی از طریق وام» و «فروش سهام برای شرکت»، ساختار سرمایه آن شرکت را تشکیل می‌دهد.

تعریف دیگری از مفهوم هزینه سرمایه :

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است كه هدف یك شركت عبارت است از به حداكثر رسانیدن ثروت سهامداران و بر همین اساس لازم است محاسبات لازم نسبت به هزینه كرد منابع مصرف شده برای سرمایه گذاری بصورت صحیح مورد محاسبه قرار گیرد.

چارچوب نظری مفهوم هزینه سرمایه :
از لحاظ مفهومی هزینه سرمایه یك شركت عبارت است از هزینه فرصت سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در آن شركت با تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه در شركت، تلاش می نماید در جهت كمی كردن بازده متوسط مورد انتظار كلیه سرمایه گذاران در شركت شامل : بدهی مرتبط با بستانكاران كوتاه مدت و دراز مدتی كه به آنها بهره تعلق می گیرد سهامداران ممتاز و سهامداران عادی است. در این مدل هزینه سرمایه شركت به صورت میانگین موزون محاسبه می شود كه وزنهای آن برحسب ارزشهای منابع مختلف سرمایه بكار گرفته شده برای سرمایه گذاری تعیین می شوند.
در معادله زیر یك فرمول متداول برای تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه یك شركت نشان داده شده است.
معادله ۱ : WACC = kj *wi 
كه در مدل مذكور :
كه براساس ارزش كلی بازار آن منبع در ارتباط با ارزش كل شركت تعیین می شود : =۱…(n امین منبع سرمایه می باشد i=وزن Wi و همین k امین اوراق بهادار است، i= بازده مورد انتظار