• صندوقهای سرمایه گذاری بخشی

صندوقهای سرمایه گذاری بخشی :

صندوق سرمایه گذاری مشترک، نوعی ابزار سرمایه گذاری است که با سرمایه گذاری انبوه وجوه جمع آوری شده از تعداد زیادی سرمایه گذار در اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای بازار پول و دارایی های مشابه تشکیل شده است. مدیران صندوق سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاری این وجوه و تلاش برای ایجاد سود سرمایه و درآمد برای سرمایه گذاران، صندوق را اداره می کنند و سبد سرمایه گذاری این صندوق ها مطابق با اهداف سرمایه گذاری مندرج در اساسنامه آن ساخته و نگهداری می شود. به عبارتی می توان صندوق سرمایه گذاری مشترک را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد پول های خود را روی هم می گذارند و این سرمایه تجمیعی با استهاده از نظر کارشناسان و خبرگان، در سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می شود. درنتیجه، افراد به جای سرمایه گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص، به سادگی با انجام معاملات کمتر و بدون نیاز به تحلیل های پیچیده، در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک با تنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. اگر چه متنوع سازی سبد سرمایه گذاری از جمله مهم ترین ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک است؛ اما امروزه بازارهای مالی با ظهور صندوق هایی روبه رو هزینه ها و افزایش ریسک، بازدهی های بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند. صندوق های مذکور را صندوق های سرمایه گذاری بخشیمینامند و آن را نوعی صندوق سرمایه گذاری مشترک تعریف میکنند که بیشتر در یک صنعت یا بخش از اقتصاد سرمایه گذاری کرده است و در نتیجه تنوع به نسبت کمتری در سبد سرمایه گذاری خود دارند. در واقع، تنوع بیش از حد سبد سرمایه گذاری باعث عملکردهای نه چندان بهتر صندوق های سرمایه گذاری مشترک نسبت به بازار و عدم اعتماد و رغبت مشتریان به سرمایه گذاری در آنها شده است و بسیاری از مدیران صندوق ها به دنبال راه حلی برای رفع این مشکل می باشند. در این راستا، صندوق های سرمایه گذاری بخشی، ابزارهای مالی جدید پیش روی فعالان بازارهای مالی است که با تمرکز بیشتر در یک صنعت اهدافی خاص و رفع مشکلاتی که به آن ها اشاره شد را در نظر دارد. اگرچه در برخی از کشورهای با نظام های مالی پیشرفته، صندوق های سرمایه گذاری بخشی با تبیین اهداف و کارکرد خود جایگاه خود را به عنوان یک ابزار مالی مناسب پیدا کردهاند؛ اما همچنان در « همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد قرار داد » قدمت قاعده هایی همچون بازارهای مالی دنیا، سبب عدم تفهیم اهداف و کارکرد، عدم پرداخت پژوهشگران مالی، مقاومت و عدم اعتماد فعالان بازارهای مالی به این نوع صندوق های سرمایه گذاری مشترک می شود. متاسفانه، در بازارهای مالی ایران نیز هیچ یک از صندوق های سرمایه گذاری مشترک، به طور رسمی و آگاهانه صندوق سرمایه گذاری بخشی نبوده اند و هیچ پژوهشی در راستای دستیابی به مزایای این نوع صندوق های سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

صندوق سرمایه گذاری بخشی، نوعی ازصندوقها سرمایه گذاری مشترک است که منحصراً دریک بخش یا صنعت سرمایه گذاری میکند.

برای مثال، صندوق های سرمایه گذاری بخشی که در شرکت های حوزه انرژی و یا تنها درشرکت های مربوط به گاز طبیعی سرمایه گذاری می کنند. این نوع خاص ازصندوقهای سرمایه گذاری مشترک در صورت خوب عمل کردن صنایعی که در آن متمرکز شده اند، خوب عمل می کنند؛ اما به دلیل عدم متنوع سازی، پرریسک محسوب می شوند. ازاین صندوقها ، گاهی باعبارت «صندوق های خاص شده» نیز نام میبرند.