• مشکلات قیمت گذاری کالا

مشکلات قیمت گذاری کالا با توجه به نرخ ارز

تعریف قیمت گذاری :

قیمت گذاری با سنجش، ارزیابی، اندازه جامعه هدف و محصول در بازار مشخص شده و عبارت است از ارزش مبادله ای کالا و خدمت که به صورت واحد پول بیان می شود. بر این اساس قیمت گذاری به طور ساده یعنی تعیین قیمت برای کالا یا خدمات.

تعریف قیمت گذاری : اعمال قیمت به سفارشات خرید و فروش خواه بصورت دستی یاخودکار، قیمت گذاری گفته می شود”.

اهمیت قیمت گذاری :

ارائه محصولات بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام های صحیح در انتخاب استراتژی برای رسیدن به موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، جزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار می باشد. بنابراین یک شرکت باید قادر به قیمت گذاری محصولاتش به گونه ای باشد که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش تعیین شده و استاندارد برای مشتری ایجاد کند و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازه واردین بالقوه حفظ نماید.

مشکلات قیمت گذاری کالاها با توجه به نرخ ارز جدید :

این روزها با توجه به نرخ ارز موجود در بخش تولید، توزیع و خدمات ادامه فعالیت فقط وقتی ممکن است که برای سرمایه گذاری اولیه طلب هیچ بازدهی نشود یعنی ادامه فعالیت با بازده صفر برای سرمایه گذاری با این نرخ ارز، فعال اقتصادی نباید انتظار سود داشته باشد و بالتبع سرمایه گذاری جدید در شرکتها فاقد توجیه اقتصادی است و زمانی این امر ممکن می شود که فروش ۵ برابر شود.

در بسیاری از بخشهای تولیدی با توجه به میزان سرمایه گذاری که برای زمین و ماشین آلات و غیره انجام داده اند برای این سرمایه گذاری در محاسبه هزینه تمام شده، هیچ سودی نباید لحاظ شود تا قادر به فروش باشند. قیمت آن کالا مساوی است با هزینه خرید مواد به اضافه هزینه جاری بدون لحاظ کردن بازده برای سرمایه گذاری به بیان دیگر بازده سرمایه گذاری باید صفر باشد.
از سوی دیگر بدون استفاده از تکنولوژی جدید ادامه فعالیت ها توجیه اقتصادی ندارد و با این نرخ ارز این میزان فروش که واحدهای تولیدی دارند سرمایه گذاری توجیه نداشته به عبارت دیگر سرمایه گذاری جدید با آخرین تکنولوژی در آن رشته فاقد توجیه اقتصادی است.
نویسنده : شیدا مهدوی